ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ കല്യാണ makeup look1~MY WEDDING MAKEUP LOOK1~sruthy sathyan

Makeup
PRODUCT LINKS;

https://www.myhaulstore.com/store/sruthy-sathyan/1618770600

#weddinmakeup #myweddinglook #keralabride

????for business enquiries,,

GMAIL : [email protected]

instagram : https://instagram.com/sruthy___sathyan?igshid=1mam1yqduu08u

Facebook: https://www.facebook.com/sruthysathyan123/

Products You May Like